(verze pro tisk printButton)

Katalog seminářů

 

Cílová skupina:
   manažeři všech úrovní, obchodní zástupci, sekretářky, asistentky, prodavačky, pracovníci marketingu apod.

Cíl:
   manažeři všech úrovní, obchodní zástupci, sekretářky, asistentky, prodavačky, pracovníci marketingu apod.

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8hodin (1denní)

Místo konání:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8hodin (1denní)

Obsah:
  • Úloha gestikulace a mimiky - síla prvního dojmu, výhoda a rozdíly v řeči těla mužů a žen, vliv řeči těla na mluvený projev
  • Jak číst řeč našeho těla - jak dešifrovat tělesné signály a využívat je při práci s klientem, způsoby podání ruky, gestikulace, postoje - modelové situace, praktické ukázky
  • Prostorové vzdálenosti - proxemika a její význam při obchodním jednání - veřejná, osobní a intimní zóna
  • Několik praktických rad, jak úspěšně zvládnout řeč svého těla a vybudovat si profesionální image
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   Profesionální sekretářka/asistentka

Cíl:
   Vybudovat svůj profesionální image a zdokonalit svůj osobnostní projev.

Forma:
   teoreticko-praktický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní)

Místo konání:
   4 hodiny (půldenní)

Obsah:
  • Jak profesionálně vystupovat - jak ovlivnit první dojem, jakých chyb se vyvarovat, jak si vytvořit profesionální vzhled a image – móda a styl oblékání, líčení, řeč těla - jak ovládnout svá gesta a mimiku, jak podat ruku, základy rétoriky – práce s hlasem, slovní zásobou, jak se zbavit trémy a vylepšit svůj projev a sebeovládání.
  • Problematika typů a temperamentů, barevný typ, sebepoznání, budování vlastností. Při odhalování osobnosti bude využito grafologických a kresebných technik a testů.
  • Jak organizovat svou práci a čas svého šéfa - sjednávání schůzek a termínů, plánování, prezentace svých nápadů, postojů a loajality k šéfovi, modelové situace, praktické ukázky, výcvik
  • Jak vytvořit estetické pracovní prostředí - barevná a tvarová skladba interiéru, funkčnost, jednoduchost a podmínky pro práci
  • Jak a proč pečovat o detaily - v oblékání, při tvorbě pracovního prostředí i při jednání s lidmi
  • Jak využít ve své práci psychologii - jak naslouchat a porozumět svým spolupracovníkům, jak být empatický, předcházet konfliktům a zvládat krize, jak se vyrovnat s kritikou a umět s ní pracovat, jak vytvářet pozitivní atmosféru a využívat neverbální i verbální komunikace při práci s lidmi, asertivní techniky
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   sekretářky, asistentky, personalistky a pracovníci středního managementu

Cíl:
   Poskytnout frekventantům základní orientaci v oblasti vytváření svého osobního i profesionálního image, zkvalitňovat neverbální i verbální dovednosti a naučit se využívat technik, které pomohou při denní praxi.

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Osobní a profesionální image - úprava zevnějšku, barevná typologie, módní trendy a profesionální oblečení, líčení, osobní styl
  • Estetika pracovního prostředí
  • Efektivní komunikace s partnery a klienty, typy šéfů, temperamenty
  • Profesionální telefonování, základy rétoriky, práce s hlasem
  • Time management
  • Komunikativní dovednosti v marketingu - žena v konfliktním rozhovoru, jak konkurovat mužům na pracovišti, manažerka a stres, umění přesvědčit a vyjednat, umění prezentace, reklama
  • Asertivita jako prevence stresových situací, asertivní techniky
  • Relaxační techniky
  • Mobbing
  • Řeč těla - jak porozumět druhým z gest, mimiky a postojů těla. Kreativita při jednání s lidmi, uplatnění modelových situací a ukázek z počítačových prezentací, videozáznamů
  • Praktické rady a krátké ilustrativní testy a cvičení z oblasti sebepoznání, sebereflexe a prvního dojmu
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   pracovnice středního (popř. i vrcholového) managementu a nemanažerské pozice – sekretářky, asistentky, personalistky, ženy na marketingových pozicích, v oblasti reklamy, vedoucí prodejen, prodavačky apod.

Cíl:
   Naučit se vytvářet a zdokonalit svůj osobní i profesionální image a umět jej využít při práci s lidmi i při prezentaci firmy /podniku.

Forma:
   Naučit se vytvářet a zdokonalit svůj osobní i profesionální image a umět jej využít při práci s lidmi i při prezentaci firmy /podniku.

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Životní styl a společenský image - firma a její image, oblečení a úprava zevnějšku podle požadavku pracovního oboru, pracovního zařazení, věku, pohlaví apod., barevná typologie (ukázky barevných typů, způsoby oblékání a líčení při respektování individuality ženy a potřeb podniku), individuální rady, sebereflexe
  • Kritéria pracovní úspěšnosti - neverbální komunikace a její využití v pracovním procesu (způsoby pozdravů, podání ruky, vysvětlení nejčastěji používaných gest, význam mimiky a postojů při komunikaci s lidmi v obchodě i při prezentaci) – počítačové ukázky, popř. videozáznamy
  • Verbální komunikace s klientem/zákazníkem - základy rétoriky a konverzace, odstranění nejčastějších chyb v komunikaci – využití modelových situací, videozáznamů a počítačových prezentací, praktický výcvik, rozvíjení manažerských dovedností
  • Alternativní metody prevence stresu (relaxační cvičení, meditace, autogenní trénink, využití grafických technik a testů k sebepoznání), asertivní techniky, cvičení empatie – praktický výcvik s možností nácviku samoregulačních technik
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   pracovníci středního a vrcholového managementu

Cíl:
   Zdokonalit se v oblasti komunikace, poznat sám sebe, naučit se vytvářet svou osobní a profesionální image a využívat ji při práci.

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Životní styl a společenský image - podnik a jeho image, oblečení a úprava zevnějšku podle požadavku pracovního oboru, zařazení, věku, pohlaví apod., barevná typologie
  • Kritéria pracovní úspěšnosti - neverbální komunikace a její využití v pracovním procesu, rozvíjení manažerských dovedností, základy rétoriky a konverzace
  • Alternativní metody prevence stresu (relaxační cvičení, meditace, autogenní trénink, využití grafických technik a testů, asertivní techniky)
  • Žena a muž na pracovišti - využití modelových situací, diskuze, sebereflexe
  • Umění prezentace sebe sama, projektů a produktů, reklama
  • Výběrový pohovor, veřejné vystupování – modelové situace, praktický výcvik, analýza
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   pracovníci středního managementu – sekretářky, asistentky manažerů

Cíl:
   Prohloubit poznatky v oblasti sebepoznání a image, zdokonalit svůj profesionální projev a komunikaci s lidmi.

Forma:
   teoreticko-praktický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Kultura osobnostního projevu - harmonizace osobnosti, image ženy, oblečení a úprava zevnějšku / podle věku, hierarchie ve společnosti /, móda
  • Typ tváře a postavy, barevná typologie - individuální zvláštnosti, profesionalita v oblékání i v jednání s lidmi
  • Základy neverbální komunikace - způsoby podání ruky, postoje, význam gest, proxemika – komunikační vzdálenosti
  • Umění konverzace - základy rétoriky, práce s hlasem, co je úspěšný dialog, jak zvládat společenské situace, udržovat tok konverzace a poznat partnery
  • Zákonitosti týmové práce - řešení modelových situací v komunikaci, videotrénink a zpětná vazba
  • Grafický projev člověka a jeho poznávací charakter - co o mně říká písmo, jak poznat z písemného projevu základní orientaci a vlastnosti člověka, jak s ním komunikovat, význam sebepoznání a sebereflexe
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   prodavač/ky, vedoucí prodejen

Cíl:
   Zdokonalit svůj osobnostní projev, komunikační dovednosti v obchodě při práci se zákazníky a reprezentovat svou firmu/podnik.

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Kultura osobnostního projevu, sebepoznání - praktický výcvik na základě sebezkušenostních a terapeutických technik
  • Vytváření osobního i profesionálního image v závislosti na image firmy – oblečení, líčení, barevná typologie osobnosti
  • Základy úspěšné komunikace se zákazníkem/klientem – ukázky neverbálních projevů (postoj, gesta, mimika), verbální komunikační techniky, nejčastější komunikační chyby v obchodě – modelové situace
  • Základy rétoriky, práce s hlasem – hlasová, dechová, artikulační cvičení, frázování, významové a fyziologické pauzy. Melodie, síla hlasu, důraz
  • Asertivní techniky, cvičení empatie, zvládání stresových situací, modelové situace, praktický výcvik
  • Estetika pracovního prostředí, základy aranžování, úloha efektivní reklamy – vkus, nevkus, kýč, brak, ukázky
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   pracovníci marketingu, prodavačky, obchodní zástupci, makléři apod.

Cíl:
   Zdokonalit komunikativní dovednosti a využít jich efektivně při práci s klientem/zákazníkem.

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4hodiny (půldenní) nebo 8hodin (1 denní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Komunikace a pseudokomunikace
  • Fáze komunikačního procesu
  • Jak zaujmout a vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci
  • Pravidla aktivního naslouchání, cvičení empatie, praktická cvičení
  • Neverbální komunikace, základní techniky řeči těla (podání ruky, postoje, význam mimiky a gestikulace v úspěšné komunikaci), praktické ukázky
  • Profesionální image a komunikace
  • Verbální komunikace, zákonitosti rétoriky, práce s hlasem, telefonní komunikace
  • Nejčastější komunikační chyby, jejich analýza a odstraňování komunikačních blokád, řešení konfliktu
  • Typologie osobnosti zákazníka, typy temperamentů
  • Modelové situace a praktická cvičení směřující k úspěšné komunikaci
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   Jak reprezentovat firmu?

Cíl:
   Zdokonalit individuální prezentační schopnosti účastníků, ovládat svůj image, naučit se využívat neverbální i verbální způsoby pro prezentaci firmy.

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Prezentace – co je prezentace, typy posluchačů
  • Reklama a její účinnost, nejčastější chyby při prezentacích výrobků a služeb - vkus, nevkus, kýč, brak
  • Osobní image prezentujícího – oblečení, líčení, barevná typologie osobnosti – testy zaměřené k sebepoznání a sebehodnocení
  • Úloha neverbální komunikace při prezentaci – ukázky nejčastějších gest, postojů, jejich dešifrování
  • Asertivní techniky jako prevence stresu a konfliktů, cvičení empatie, modelové situace
  • Základy verbální komunikace – rétorika – práce s hlasem, melodií, dynamikou, výškou, frázování, dechová, hlasová a artikulační cvičení, překonávání trémy a nejistoty ve slovním projevu
  • Podmínky prostorové a časové – uspořádání prostoru a efektivní práce s časem
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   vrcholový management, řídící pracovníci

Cíl:
   Seznámit frekventanty se základními kritérii přijímacího pohovoru, doporučit některé techniky při výběru spolupracovníků, dešifrovat neverbální i verbální projevy

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Osobní prezentace
  • Fáze a kritéria přijímacího pohovoru
  • Vedení přijímacího pohovoru - přehled obvyklých otázek, příklady životopisů, osobnostních testů a projektivních technik
  • Ukázky grafologických rozborů a jejich využití při přijímacích pohovorech
  • Nejčastější chyby v neverbální i verbální komunikaci při přijímacím pohovoru
  • Řeč těla – ukázky nejčastějších postojů, gest, ze kterých se můžeme naučit číst a poznat vlastnosti člověka, profesionální image, praktický výcvik
  • Techniky úspěšné verbální komunikace – základy rétoriky, modelové situace, praktický výcvik
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   manažeři, obchodníci i zájemci na nemanažerských pozicích, účastníci výběrových pohovorů

Cíl:
   Ukázat přijímací pohovor ze dvou úhlů pohledu – z pozice řízení a vedení a také z pozice člověka zajímajícího se o práci v daném oboru.

Forma:
   Ukázat přijímací pohovor ze dvou úhlů pohledu – z pozice řízení a vedení a také z pozice člověka zajímajícího se o práci v daném oboru.

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Osobní prezentace – základní předpoklady úspěšné prezentace, úloha prvního dojmu, neverbální a verbální projev, image
  • Fáze a kritéria přijímacího pohovoru
  • Vedení přijímacího pohovoru - přehled obvyklých otázek, příklady životopisů, osobnostních testů a projektivních technik
  • Ukázky grafologických rozborů a jejich využití při přijímacích pohovorech
  • Nejčastější chyby v neverbální i verbální komunikaci při přijímacím pohovoru – nedovolené otázky, struktura rozhovoru
  • Interwiew stresové, skupinové, informační
  • Řeč těla – ukázky nejčastějších postojů, gest, ze kterých se můžeme naučit číst a poznat vlastnosti člověka, profesionální image
  • Techniky úspěšné verbální komunikace – základy rétoriky, modelové situace, praktický výcvik
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   Seminář je určen všem, kteří chtějí zlepšit úroveň svého mluveného projevu, zejména lidem, kteří denně komunikují s lidmi, tj. obchodníkům, zaměstnancům pojišťoven, bank, sekretářkám, asistentkám, managerům všech úrovní i lidem na nemanažerských pozicích.

Cíl:
   Zdokonalit slovní projev s komunikaci a naučit se využívat řečové dovednosti v profesi i osobním životě.

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 2x4 hodiny (celodenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Základy mluveného projevu a komunikace
  • Pseudokomunikace - nejčastější řečnické chyby a triky, jak je odstranit
  • Úloha těžiště při mluvě
  • Jak ovládat základní vlastnosti hlasu (výška, barva, síla), tvorba tónu, práce s pauzami, dynamikou a tempem řeči, frázování
  • Dechová, hlasová a artikulační cvičení
  • Jak ovládnout hlasem prostor, jak zaujmout
  • Jak zachovat pravidla hlasové hygieny
  • Jak komunikovat přirozeně, přesvědčivě při vystoupení na veřejnosti v profesi i v osobním životě
  • Mimojazykové projevy, které pomáhají mluvenému slovu
  • Trénink mluveného projevu, slovní improvizace, zásady koncipování mluveného projevu
  • Analýza nejčastějších chyb mluveného projevu, využití modelových situací
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   střední a vrcholový management a pracovníci v řídících funkcích

Cíl:
   Zefektivnit pracovní činnost manažerů pomocí komunikačních dovedností, zvýšit kvalitu řízení pracovních týmů, zdokonalit svůj projev při firemních prezentacích i v soukromém životě.

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (1 denní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Komunikace a pseudokomunikace
  • Fáze komunikačního procesu
  • Jak zaujmout a vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci
  • Pravidla aktivního naslouchání, cvičení empatie, praktická cvičení
  • Asertivní techniky v komunikaci
  • Neverbální komunikace, základní techniky řeči těla (podání ruky, postoje, význam mimiky a gestikulace v úspěšné komunikaci), praktické ukázky
  • Verbální komunikace, zákonitosti rétoriky, práce s hlasem, telefonní komunikace
  • Nejčastější komunikační chyby, jejich analýza a odstraňování komunikačních blokád
  • Modelové situace a praktická cvičení směřující k úspěšné komunikaci
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   pracovníci středního i vrcholového managementu

Cíl:
   Naučit se využívat asertivní techniky v osobním životě i ve své profesi a předcházet tak konfliktům a stresu. Osvojit si empatický konstruktivní přístup při řešení problémů a tím budovat svůj profesionální image.

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Asertivita – vymezení pojmu, rozdíly mezi pasivitou, agresivitou a asertivitou
  • Manipulační chování
  • Charakteristika zdravé komunikace, styly komunikace
  • Špatné návyky v komunikaci, komunikační styly – představy o komunikaci, sdělování, naslouchání, emotivnost, konstruktivnost
  • Asertivní desatero
  • Základní asertivní dovednosti – kompliment, zpětná vazba, asertivní „ne“, gramofonová deska, laskavost, empatické naslouchání, otevřené dveře, negativní dotazování, negativní aserce, kompromis
  • Asertivita a kritika – přijímání a vyjádření kritiky
  • Modelové situace, praktické ukázky (popř.videozáznamy), výcvik, analýza situací
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   sekretářky, asistentky, prodavačky, vedoucí prodejen, personalistky, pracovníci marketingu apod.

Cíl:
   Naučit se využívat asertivní techniky při denní komunikaci se zákazníkem/klientem, prohloubit empatické cítění a zdokonalit svůj profesionální image.

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Asertivita – co je asertivita a její význam
  • Typy chování – pasivní, agresivní, manipulační, asertivní – využití modelových situací a praktického výcviku, popř. videozáznamů
  • Komunikační styly
  • Verbální a neverbální komunikace v závislosti na asertivitě – modelové situace, praktické ukázky
  • Asertivní techniky a jejich využití v obchodě a v týmové práci – praktický výcvik
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   pracovníci středního i vrcholového managementu i nemanažerské pozice

Cíl:
   Seznámit frekventanty s řečí lidského těla a naučit se číst z gest a postojů člověka,využívat poznatků při denní praxi.

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní seminář) nebo 8 hodin (celodenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Neverbální komunikace a její podstata, zákonitosti – jak a co lze vyčíst z řeči lidského těla
  • Pseudokomunikace
  • Gesta, mimika, postoje – ukázky nejčastějších situací a jejich dešifrování – způsoby podání ruky, kontakt dotykem, očima apod.- modelové situace, praktický výcvik
  • Neverbální komunikace při výběrovém pohovoru, na poradách, při jednání s obchodním partnerem apod.
  • Desatero neverbální komunikace
  • Proxemika – veřejná, osobní, intimní zóna
  • Analýza, sebereflexe
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   pracovníci středního managementu – sekretářky, asistentky, obchodní zástupci, dále prodavačky, mistři, vedoucí prodejen, dílen, pracovníci reklamy, cestovních kanceláří apod.

Cíl:
   Zdokonalit jazykovou úroveň a slovní obratnost, komunikaci a využít poznatků pro vytváření svého profesionálního image.

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny ( půldenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Rétorika a komunikace
  • Pseudokomunikace
  • Práce s hlasem – vlastnosti hlasu – výška, melodie, síla, dynamika, frázování, dechová, hlasová, artikulační cvičení, významové pauzy
  • Zásady mluveného projevu
  • Komunikační styly
  • Nejčastější rétorické a komunikační nedostatky a jejich odstraňování
  • Modelové situace, praktický výcvik, využití videozáznamů a ukázek
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   pracovníci zabývající se vymáháním pohledávek

Cíl:
   Vybavit pracovníky dovednostmi pro efektivní vyjednávání s cílem uhrazení.

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Typologie zákazníků, temperament člověka, postavení dlužníka a vymahače
  • Základy rétoriky – práce s hlasem, dynamika, výška, síla, melodie hlasu, frázování, významové a fyziologické pauzy v rozhovoru
  • Základy telefonování, nejčastější nedostatky
  • Komunikační styly podle typologie obtížných zákazníků, techniky vyjednávání
  • Asertivní techniky – praktický výcvik, modelové situace, ukázky z videozáznamů
  • Pasivní, agresivní, manipulační chování – modelové situace, praktický výcvik
  • Význam standardních postupů při dosahování pozitivních výsledků
Cílová skupina:
   Estetika pracovního prostředí, základy aranžování

Cíl:
   Prohloubit poznatky o estetice pracovního prostředí, o barevné a tvarové skladbě prvků v interiéru, získat poznatky a rady, jak vytvořit profesionálně vyvážený interiér, seznámit se s prvky aranžování.

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)

Místo konání:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)

Obsah:
  • Estetika – vymezení pojmu a zákonitostí
  • Interiér a jeho vlastnosti, požadavky na interiér – barevná a tvarová vyváženost, funkčnost, smysl pro detail, barevné kompozice
  • Ukázky vhodně sladěných a nevkusných interiérů, doplňky
  • Kýč, brak, vkus, nevkus
  • Barva a její psychologický účinek
  • Základní zásady při aranžování – ukázky zajímavých aranžovaných artefaktů
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   pracovníci středního i vrcholového managementu

Cíl:
   Naučit se podle základních poznatků z grafologie vyhodnotit písemný projev klienta/zákazníka, zjistit jeho silné a slabé stránky osobnosti, temperament a zaměření a využít těchto poznatků v osobním jednání i v obchodě.

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Grafologie – vymezení pojmu, význam, základní pravidla při čtení z písma
  • Praktický výcvik – grafologické testy a jejich analýza, sebereflexe
  • Jak se člověk zrcadlí v písmu – ukázky a rozbory písemných dokumentů, písmo slavných osobností
  • Písmo a temperament člověka - styly písma, proměna písma v závislostech na temperamentu, vzdělání a individuálních zvláštnostech člověka
  • Podpis a jeho vypovídací hodnota – jak je možné z podpisu vyčíst vlastnosti člověka a jak tyto poznatky pomáhají v komunikaci s obchodním partnerem, zákazníkem
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   pracovníci marketingu všech úrovní

Cíl:
   Naučit frekventanty strategickým obchodním postupům, doporučit postupy pro efektivní komunikaci se zákazníkem.

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Typologie osobnosti, temperamenty, typy zákazníků
  • Styl jednání se zákazníkem, jak získat důvěru a vytvořit dobrý dojem
  • Základy komunikace, poruchy komunikace, pseudokomunikace, způsoby komunikace se zákazníkem, motivace zákazníka, oslovení, pozdrav se zákazníkem, cvičení empatie v komunikaci
  • Profesionální telefonování
  • Image firmy a zákazník, princip "omezené věrnosti"
  • 24 způsobů získávání zákazníka – praktické ukázky, modelové situace, výcvik
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   pracovníci vrcholového a středního managementu

Cíl:
   Zdokonalit manažerské dovednosti, naučit se přiměřeně delegovat úkoly a motivovat k práci.

Forma:
   prakticko-teoretický

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)

Místo konání:
   učebny PVT české Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Delegování jako základní manažerská dovednost, efektivita práce, nedostatky v řízení
  • Základní pravidla delegování – důvěra, srozumitelnost pokynů, kontrola, motivace, pochvala jako stimulační metoda, časový rozvrh při plnění úkolů apod. – praktický výcvik ve skupinách, modelové situace, sebereflexe
  • Stimulační metody, úloha motivace, pochvala a osobní angažovanost jako stimulace k výkonu
  • Základy rétoriky
  • Úloha neverbální a verbální komunikace - modelové situace, praktický výcvik
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   sociálně slabí jedinci, matky po mateřské dovolené, nezaměstnaní

Cíl:
   Zdokonalit komunikativní dovednosti a využít jej při přijímacích konkurzech a hledání práce

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)

Místo konání:
   učebny PVT české Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Kultura osobnostního projevu. Sebepoznání.
  • Základy neverbální komunikace - mimika, gestikulace, způsoby podání ruky, postoje. Nejčastější nedostatky v neverbální komunikaci a jejich odstraňování. Modelové situace, praktický výcvik.
  • Základy verbální komunikace – komunikativní styly, základy rétoriky – dechová, hlasová a artikulační průprava. Jazykový projev. Modelové situace, praktický výcvik.
  • Asertivita, manipulace, pasivita, agresivita
  • Budování osobního image – úprava zevnějšku, oblečení, líčení, osobní a profesionální styl.
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   střední management

Cíl:
   Rozvoj sebepoznávacích schopností a dovedností

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)

Místo konání:
   učebny PVT české Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Sebepoznávací a autoregulační techniky
  • Kresebné testy jako pomocník při sebepoznání
  • Mandaly a jejich symbolika
  • Relaxace, meditace a imaginace
  • Ukázky terapeutických technik /logoterapie, arteterapie, dramaterapie, somatoterapie/, jejich využití při zvládání náročných psychických situací
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   střední management

Cíl:
   Rozvoj sebepoznávacích schopností a dovedností

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní) nebo 8 hodin (celodenní)

Místo konání:
   učebny PVT české Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Skupinové interakční hry
  • Řízená vizualizace, úloha snů a meditace při sebepoznání, psychologický účinek barev – terapeutické využití
  • Sebepercepce – aspekty "mého já", ego a superego
  • Temperament a živly
  • Uplatnění terapeutických technik pro zvýšení koncentrace, sebevyjádření a usnadnění komunikace
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   střední i vrcholový management

Cíl:
   střední i vrcholový management

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní)

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Co je to Baum test a jeho využití pro poznání lidí, projektivní technika
  • Praktický test s rozborem - zážitková forma práce
  • Ukázky rozborů v závislosti na temperamentu a vlastnostech a vzdělání lidí
  • Praktické využití Baum testu při výběrovém pohovoru
  Součástí semináře budou i počítačové prezentace ukázek a praktická cvičení.
Cílová skupina:
   střední i vrcholový management

Cíl:
   Získat základní orientaci při používání projektové metody

Forma:
   prakticko-teoretický seminář

Časová dotace:
   4 bloky po 4 hodinách

Místo konání:
   učebny PVT České Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • O ženách a mužích – co by měli vědět muži a ženy, vzájemné soužití
  • Jak být úspěšná – rituály, pozitivní myšlení, intuice
  • Jak být zdravá – psychika, stravování v souladu s přírodou
  • Sebepoznání v kresbě sebe sama
  Zážitkový seminář s uplatněním praktických modelových situací.
Cílová skupina:
   pracovníci vrcholového a středního managementu, personalisté, apod.

Cíl:
   Naučit se lépe organizovat a naplňovat svůj pracovní i osobní život, vytvořit si jednoduchý životní styl, který frekventantům pomůže žít spokojeně

Forma:
   prakticko-teoretický

Časová dotace:
   4 hodiny (půldenní)

Místo konání:
   učebny PVT české Budějovice nebo vaše firemní prostory

Obsah:
  • Životní styl
  • Rituály v životě jako opěrné body
  • Time management, časový rozvrh
  • Relaxační a autorelaxační techniky, focusing
  • Rodina a práce, mezilidské vztahy